ข่าวและกิจกรรม

เป็นเพื่อนกับ Juice Nest ลุ้นรางวัลกว่า 10,000 บาท
ข่าวและกิจกรรม

จูซเนส (Juice Nest) เครื่องดื่มรังนกแท้ ชวนคนรักสุขภาพมาเป็นเพื่อนกันทาง Line @juicenest ลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส 100 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2562

 

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม ลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ผ่านทาง Line@

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่กดเพิ่มเพื่อนใน Line @juicenest >>> https://line.me/R/ti/p/%40juicenest

2. ลงทะเบียนร่วมลุ้นรับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ถึง 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.

3. 1 Account ได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

4. กำหนดจับรางวัล จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/juicenest และ Line @juicenest ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00  น.

6. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Fan Page Juicenest หรือ Line @juicenest โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลผ่านไปรษณีย์ไทย หรือผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า ภายใน 14 วัน

 

รายละเอียดของรางวัล

  • บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

2. กรณีผู้ได้รับรางวัลมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม

4. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 

5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

6. พนักงาน บริษัท เจเอส เอเชีย เบฟเวอเรจ จำกัดและครอบครัว รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

7. ผู้ได้รับรางวัลถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธในการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล

8. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อของผู้ร่วมกิจกรรมมาทั้งหมด นำเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Super Soomm And Goomm เพื่อสุ่มหารายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล

9. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกาและปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตทุกรูปแบบ ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล

10. ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กลับ