ข่าวและกิจกรรม

จูซเนส ลุ้นทอง ท่องเจแปน วันที่ 15 มี.ค.-15 เม.ย. 2561
ข่าวและกิจกรรม

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม รายการ “จูซเนส ลุ้นทอง ท่องเจแปน”
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก ภายใต้เครื่องหมายการค้า จูซเนส รสชาติใดก็ได้ ครบมูลค่า 100 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป  ระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2561 (เวลา 00.00 น.) – วันที่ 15 เมษายน 2561 (เวลา 23.59 น.) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ร่วมรายการผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ JN ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จรับเงินของแต่ละห้าง แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642777  (ซึ่งผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ที่ใช้ร่วมรายการ พร้อมแสดง SMS ยืนยันผล เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล)  (ผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ) (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาททั่วประเทศได้ทั้งระบบ AIS, DTAC, Truemove และ Truemove H โดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด) เพื่อลุ้นรับรางวัล โดย 1 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลา ที่กำหนด ทางบริษัทฯ  จะนำหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการมาพิมพ์ ลงบนกระดาษ และบันทึกเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้ 
รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1: สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 
มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท จำนวน 5  รางวัล รวมมูลค่า 104,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2: สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 
มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท จำนวน 5  รางวัล รวมมูลค่า 104,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3: สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 
มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท จำนวน 5  รางวัล รวมมูลค่า 104,000 บาท  
รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4: สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 
มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท จำนวน 5  รางวัล รวมมูลค่า 104,000 บาท      

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - โตเกียว จำนวน 2 ใบ พร้อมที่พัก 5 วัน 4 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000  บาท   รวมมูลค่า 100,000 บาท

 

รวมจำนวนของรางวัลตลอดทั้งรายการ จำนวน  21 รางวัล
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 516,000 บาท
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  หรือต่างจังหวัด  ต้องนำจดหมายแจ้งยืนยันจากทางบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักฐานบัตรประจำตัว ประชาชน,ทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดและใบเสร็จ รับเงินฉบับจริง มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง  หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่ บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัล ที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับ สภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป 

2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัล จากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล    

3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม    
                 
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องดำเนินการทำพาสปอร์ตด้วยค่าใช้จ่ายของผู้โชคดีเอง และจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และในกรณีที่ผู้โชคดี ดำเนินการขออนุญาตเข้าประเทศไม่ผ่าน ผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น

5. รางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ผู้เดินทางและผู้ติดตามทั้งหมดต้องเดินทางใน วันที่บริษัทกำหนดเท่านั้นและเดินทางเป็นหมู่คณะ  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้โชคดีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และ ไม่คืนเงินค่าเดินทางทุกกรณี ในกรณีที่ผู้โชคดี นำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินอัตราที่กำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองรวมถึงต้องชำระภาษีสรรพสามิตในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเข้าประเทศ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้หากทางบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามความเหมาะสม ของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งหากทางผู้โชคดี ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดดังกล่าวทางบริษัทจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์  หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางที่เลือกเดินทางไป  จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปประเทศนั้นๆ  สำหรับผู้โชคดีหรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทาง ออกนอกประเทศได้และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอม ต้องออกโดยสำนักงานเขตเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง ได้ตามความเหมาะสม ในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่าเดิม

6. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัล ตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับ รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น    
                    
7. สำหรับรางวัล บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ    ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง  
  
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544    

9. พนักงาน บริษัท เจเอส เอเชีย เบฟเวอเรจ จำกัดและครอบครัว รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

10. ผู้ได้รับของรางวัล หรือผู้รับของรางวัล ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกา ข้างต้นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้ได้รับของรางวัลหรือผู้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือปฏิเสธในการมอบ ของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล

11. รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือ ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

12. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมด นำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมด ให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล 

13. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกาและปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วม กิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตทุกรูปแบบ ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 

สถานที่จับรางวัล  ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟ คลับ  ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙/๓ ม.๒ ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โดยมีกำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง โดยเริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (เวลา 00.00 น.) – วันที่ 15 เมษายน 2561 (เวลา 23.59 น.)  กำหนดจับรางวัลดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 00.00 น. - วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.  จับรางวัลวันที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี  www.juicenest.com และ www.facebook.com/juicenest วันที่ 28 มีนาคม 2561  
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 00.00 น. - วันที่  28 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.  จับรางวัลวันที่ 3 เมษายน  2561  เวลา 14.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี  www.juicenest.com และ www.facebook.com/juicenest   วันที่ 4 เมษายน  2561  
ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 00.00 น. - วันที่  4 เมษายน  2561 เวลา 23.59 น.  จับรางวัลวันที่ 10 เมษายน  2561  เวลา 14.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี  www.juicenest.com และ www.facebook.com/juicenest   วันที่ 11 เมษายน  2561  
ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน  2561  เวลา 00.00 น. - วันที่  15 เมษายน  2561 เวลา 23.59 น.  จับรางวัลวันที่ 18 เมษายน  2561  เวลา 14.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี  www.juicenest.com และ www.facebook.com/juicenest   วันที่ 19 เมษายน  2561  
ครั้งที่ 5 (จับรางวัลใหญ่) สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 00.00 น. – 
วันที่  15 เมษายน  2561 เวลา 23.59 น.  จับรางวัลวันที่ 18 เมษายน  2561  เวลา 14.30 น.  และประกาศรายชื่อผู้โชคดี  www.juicenest.com และ www.facebook.com/juicenest   วันที่ 19 เมษายน  2561  
 

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวม จับรางวัลในครั้งต่อไป ยกเว้นการจับรางวัลครั้งที่ 5 จะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4 มารวมจับรางวัลในครั้งที่ 5

กลับ